Study on Detecting Visual Field Defects Received Research Award

Research Paper on Visual Field Defects Detection in Computational Ophthalmology Received 2020 Cyber Space Research Award

  • Authors: Lina Chen, Changtong Mao, Kentaro Go, Xiaoyang Mao, Masahiro Toyoura, Kenji Kashiwagi, Zhenyang Zhu, Hiromichi Ichige, Ying Tang, Issei Fujishiro, Xi Zhao, Yuichiro Kinoshita
  • Paper: Using eye-tracking device to detect visual field defects
  • The Virtual Reality Society of Japan